اساسنامه

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

 

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به تأسی از حکم فقرة (۱۰) ماده هشتم قانون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، جنب اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، ایجاد می گردد.

 

اهداف

ماده دوم :

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بخاطر تأمین اهداف ذیل فعالیت می نماید:

 • تنظیم امور مربوط به طرز فعالیت، تشکیل، طرز استخدام، عزل و نصب اعضا و سایر امور مربوط به مرکز؛
 • فراهم ساختن زمینه خدمات برای حل و فصل منازعات تجارتی؛
 • حمایت از جلب سرمایه گذاری و دوام تجارت از طریق اراه خدمات مؤثر، منصفانه و حسابده در رابطه به حل منازعات تجارتی در افغانستان؛
 • ارایه خدمات سریع، مسلکی و شفاف در رابطه به راه های بدیل حل منازعات تجارتی.

 

 

نام، مقر و زبان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

ماده سوم :

 1. مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در این اساسنامه منبعد به دری به نام “مرکز” و در انگلیسی به نام (Afghanistan Center for commercial dispute resolution ACDR) یاد می گردد.
 2. مرکز؛ مقراصلی فعالیت خود را در جنب دفتر مرکزی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان در شهرکابل ایجاد میکند.
 3. زبانهای رسمی مرکز حل منازعات افغانستان دری، پشتو و انگلیسی می باشد.

 

جایگاه مرکز و مسؤلیت های آن

ماده چهارم :

 1. مرکز در جنب اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایجاد گردیده و در فعالیت های خود مستقل می باشد.
 2. استقلالیت در اداره و عملیات این مرکز متکی به موفقیت و پایداری آن به عنوان ارایه کننده خدمات معتبر حل منازعات تجارتی در افغانستان و برخورد یکسان میان اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان وغیر اعضاء می باشد.
 3. تصامیم وعملیات مربوط به این مرکزتوسط هیئت حاکمه ای که در این اساسنامه تعریف شده است، عملی و اجرا می گردد.

امور مالی

ماده پنجم:

 1. دارایی، اموال و مسئولیت های مالی مرکز؛ در حال حاضر با اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترک می باشد، به استثنای مواردی که در این اساسنامه تصریح و یا میان این مرکز و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در توافقنامه طور دیگری مشخص گردیده باشد.
 2. مرکز می تواند تمامی عوایدی را که در نتیجه ارائه خدمات بدست آورده ویا توسط اشخاص ثالت ویا نهاد های کمک کننده به این مرکز اعانه گردیده است به طور شفاف حسابده به مصرف برساند. در صورتی که عواید بدست آمده از ارائه خدمات و یا کمک های ارایه شده توسط اشخاص ثالث و نهاد های کمک کننده مصارف این مرکز را کفایت نکند، فعالیت های این مرکز از طریق بودجه سالانه اتاق تجارت و صنایع تمویل می گردد.
 3. مرکز حساب بانکی را با دو امضاء که برای مخارج آن لازم است افتتاح و حفظ می نماید:

           – امضای رئیس اجرائیه مرکز حل منازعات افغانستان؛

         – امضأی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت یا شخصی که به وی تفویض صلاحیت مینماید.

(4) تمام عواید ناشی از انجام عملیات و ارائه خدمات مرکز به حساب بانکی مذکور جمع می شود.

(5) وجوه موجود در حساب بانکی مرکز برای مصارف عادی اختصاص می یابد، مگر این که در تمامی مصارف عملیاتی این مرکز توسط نهاد بیرونی تمویل گردد. در آن صورت مرکز مکلف است وجوه موجود در حساب بانکی را جمع و نگهداری نموده وبعد از انقضای مدت تمویل بیرونی از این حساب پول را برای مصارف عادی به مصرف رساند.

 

 

فصل دوم

طرز فعالیت و اجرآت مرکز

 

طرز برخورد و فعالیت

ماده ششم:

به منظور ترویج حل و فصل منازعات تجارتی میان اشخاص حقیقی یا حکمی داخلی و خارجی، مرکز مکلف است خدمات راه حل های بدیل منازعات از جمله میانجیگری و حکمیت را طبق قانون میانجیگری و حکمیت افغانستان ایجاد و ارائه نماید.

 1. مرکز باید طوری اجرآت نماید که درآن حیثیت طرفین و همچنان علایق اجتماعی حفظ گردد.
 2. خدمات به شیوه ئی فراهم گردد که در مطابقت با اصول، طرزالعمل و طرز سلوک تائید شده مرکز باشد.
 3. مرکز مکلف است حین حل منازعات، نقش بی طرفی خود را حفظ نموده عملی را که منافي بی طرفی و استقلال آن باشد در برابر دوطرف منازعه انجام ندهد.
 4. مرکز مکلف است تا در اجرآت خود مدیریت سالم، شفاف و پاسخگوی را منحیث یک نهاد غیر جانبدار رعایت نموده و اعتماد و اطمینان طرفین منازعه را جلب نماید.

ائتلاف و پیوستن با سایر فراهم کنندگان خدمات حل منازعات تجارتی

ماده هفتم :

 

 1. مرکز می تواند رابطه دوجانبه را با سایر فراهم کننده خدمات بدیل حل منازعات تامین و یا عضویت آنها را حاصل یا با آنها پیوسته یا ائتلاف نماید.
 2. اجرآت مندرج فقره (۱) این ماده در مشورت و پیشنهاد رسمی هیئت مدیره مرکز بعد از تصویب کمیته رهبری صورت می گیرد.

 

 

 

فصل سوم

تشکیل مرکز، و ظایف و صلاحیت های آنها

تشکیل

ماده هشتم :

مرکز دارای تشکیل ذیل می باشد:

 1. – کمیته رهبری مرکز یا (SC, Steering Committee)
 2. – هیئت مدیره مرکز یا (BOD, Board of Directors)
 3. -کمیته مستقل نظارت مرکز یا (IMC, Independent Monitoring Committee)
 4. – هیئت مشورتی بین المللی مرکز یا (IAB, International Advisory Board)
 5. – سکرتریت یا دارالانشای مرکز یا (Secretariat)

عضویت درکمیته رهبری، هیئت مدیره،کمیته مستقل نظارت، هیئت مشورتی بین المللی داوطلبانه بوده و در مقابل انجام وظایف و خدمات آنها هیچ نوع حق الزحمه پرداخت نمی گردد.

 

کمیته رهبری

ماده نهم :

 1. کمیته رهبری (SC) منحیث عالی ترین مرجع رهبری مرکز حل منازعات افغانستان اجرای وظیفه نموده و متضمن مدیریت مستقل و شفاف می باشد.
 2. کمیته رهبری (SC) متشکل از حد اقل هفت و حد اکثر پانزده عضو می باشد.
 3. به منظور حفظ استقلالیت مدیریت مرکز حد اکثر دو پست درکمیته رهبری به اتاق تجارت و صنایع (معاون هیئت مدیر اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس هیئت عامل) حفظ می گردد.
 4. در صورتیکه اعضای کمیته رهبری بنا برعلتی کمتر از هفت نفر تقلیل یابند، هیئت مذکور مکلف است تا در اسرع وقت کاندیدان واجد شرایط را تشخیص و معرفی نماید.
 5. اتاق تجارت و صنایع افغاستان اولین اعضای کمیته رهبری (SC) را معرفی مینماید و متباقی اعضا از طرف کمیته رهبری معرفی میگردند. برای تشکیل اولین هیئت مدیره مؤثر و پاسخگو برای مرکز، اتاق تجارت و صنایع افغانستان مکلف است تا از ادارات مختلف دولتی، مؤسسات غیردولتی، رهبران با نفوذ اجتماعی و تاجران درخواست و تقاضا نماید تا افراد واجد شرایط را برای اجرای وظیفه در این کمیته پیشنهاد نمایند. برای تأمین استمرار و دوام مدیریت و همچنان برای اینکه مدت کار همه اعضا همزمان منقضی نگردد، اعضای کمیته رهبری برای مدت های ذیل تعیین می گردند:

– هفت عضو اولین کمیته رهبری با صلاحدید اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای مدت سه سال.

– هشت عضو دیگر اولین کمیته رهبری با مشوره اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای مدت دو سال.

– در صورتیکه تعداد اعضای معرفی شده اولین کمیته رهبری مرکز کمتر از پانزده نفر باشند، نیم اعضا برای مدت سه سال و اعضای باقیمانده برای مدت دو سال معرفی می گردند.

(6) در صورتیکه یکی از اعضای کمیته رهبری از وظیفه عزل و یا قبل از ختم مدت کاری اش استعفا دهد، عضو جدید برای مدت باقیمانده انتخاب می گردد.

(7) هیچ شخص نمی تواند بیشتر از دو دوره پی درپی عضویت کمیته رهبری را کسب نماید.

از دست دادن عضویت

ماده دهم :

 1. عضو کمیته رهبری قبل از اکمال مدت معین که انتخاب شده است در حالات ذیل عضویت خود را در کمیته رهبری از دست می دهد:
 • هرگاه به حکم نهائی محکمه ذیصلاح به جرم جنایت یا فریب و یا تقلب محکوم گردد.
 • در صورت عدم حضور در سه جلسه متوالی طوری که در یاد داشت جلسات متذکره تصدیق گردد.

             – بر اساس رای دو ثلث اعضای هیئت مدیره مبنی به برکناری یک عضو.

             – درصورتیکه عضو فاقد شرایط مندرج این اساسنامه گردد.

        – هر عضو کمیته رهبری میتواند استعفای خویش را (۳۰) روز قبل، طی اطلاع کتبی برای رئیس کمیته رهبری و کاپی آنرا به تمام اعضای هیئت مذکور، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس اجرائیه مرکز ارایه نماید.

انحلال هیئت رهبری

ماده یازدهم :

هرگاه هیئت رهبری نتواند سه جلسه لازم را بصورت پی هم دایر نماید هیئت رهبري منحل می گردد. درآن صورت، اتاق تجارت و صنایع افغانستان مکلف است از ادارات و نهاد های ذیربط درخواست نماید تا بمنظور ایجاد مجدد اعضای کمیته رهبری مرکز افراد جدید را معرفی نمایند.

وظایف و صلاحیت های کمیته رهبری

ماده دوازدهم :

کمیته رهبری دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

 1. – تعیین چهارعضو هیئت مدیره طبق شرایط مندرج این اساسنامه.
 2. – تعیین اعضای بدیل جایگزینی هیئت بین المللی مشورتی طبق شرایط مندرج این اساسنامه.
 3. – انتخاب رئیس کمیته رهبری از میان اعضاء برای مدت دو سال بدون محدودیت در تمدید دوره ریاست.
 4. – بررسی و تائید پالیسی های تعیین اولویت ها، پلانهای استراتیژیک و پلان خودکفایی استمراری که از طرف هیئت مدیره مرکز حل منازعات افغانستان پیشنهاد میگردد.
 5. – کنترل پالیسی مرکز حل منازعات افغانستان.
 6. – تائید طرزالعمل اجرأت و طرز سلوک مرکز بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره این مرکز.
 7. – بررسی و ارسال طرح بودیجه سالانه مرکز به اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
 8. – نظارت از قانونیت عملکرد تمام اعضای مرکز و ارائه پیشنهاد به اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
 9. – تصویب گزارش فعالیت های کمیته رهبری که به اتاق تجارت و صنایع افغانستان سالانه ارایه می گردد.
 10. – انجام سایر فعالیت هایی که در جهت رهبری این کمتیه و در اجرای کامل و درست فعالیت های آن لازم پنداشته می شود.
 11. – برنامه ریزی، ترتیب و انعقاد جلسات کمیته رهبری با حمایت دارالانشای مرکز حل منازعات افغانستان.
 12. ارائه نظر در رابطه به اوردن تعدیل یا اصلاح در قوانین میانجیگری و حکمیت.

تدویر جلسات هیئت رهبری

ماده سیزدهم :

       (1) جلسات کمیته رهبری بشکل ربع وار برگزار می گردد.

 1. یکی از اعضای هیئت رهبری از طرف اعضا و به اساس رای اکثریت برای یک سال به حیث رئیس انتخاب می گردد.
 2. تنظیم و ترتیب جلسات از وظایف رئیس می باشد.
 3. دارالا نشا مکلف است اعضای کمیته رهبری را (۲۰) روز قبل از برگزاری جلسه از زمان، مکان و اجندای جلسه کتباً اطلاع دهد.
 4. جلسات هیئت رهبری در مقر مرکز در کابل برگزار میگردد. آنعده اعضای کمیته رهبری که در زمان برگزاری جلسه بنابر دلایل مؤجه بیرون از کابل قرارداشته باشند، می توانند با استفاده از وسایل صوتی و بصری الکترونیکی در جلسه مذکور اشتراک نمایند، دفتر مرکز وسایل الکترونیکی مورد نیاز را فراهم می سازد.
 5. حضور حد اقل پنجاه جمع یک (۵۰+۱ ) از اعضاء به شکل فزیکی یا از طریق وسایل الکترونیکی برای تکمیل نصاب و انعقاد جلسه کمیته رهبری لازم می باشد.
 6. تصامیم در جلسات به اساس رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.
 7. تصاویب جلسات به امضای تمام اعضای حاضر کمیته رهبری به شمول رئیس رسانیده می شود و در دفتر دارالا نشا نگهداری می گردد.
 8. در حالات اضطراری تصامیم میتواند بدون تدویر جلسات اتخاذ شود هرگاه اتخاذ یک تصمیم بدون برگزاری در نظر گرفته شود، به رای اکثریت اعضای کمیته رهبری نیاز دارد.
 9. تمام اعضای کمیته باید فرصت مناسب بررسی و بحث را به منظور ارایه رآی موافق، مخالف و ممتنع داشته باشند، مگر اینکه فاقد صلاحیت گردیده و یا توانائی رآی دادن را نداشته باشند.
 10. هر یک از اعضای کمیته رهبری میتواند پیشنهاد برگزاری جلسه را نماید، جلسه در صورتی برگزار شده می تواند که، یک ثلث اعضای کمیته پیشنهاد مذکور را تائید نماید. زمان، مکان و اجندای جلسه از طرف دارالانشا بیست روز قبل از تدویرجلسه به اعضای کمیته رهبری اطلاع داده میشود.

 

تشکیل هیئت مدیره مرکز

مادة چهاردهم :

 1. هیئت مدیره منحیث مرجع اجرایی مرکز عمل نموده و متضمن انکشاف و حفظ متداوم و درازمدت اهداف و هدایات استراتیژیک این مرکز میباشد هم چنان هیئت مدیره به منظور تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های عملیاتی و خدمات مسلکی طبق شرایط مندرج این اساسنامه اجراآت لازم را انجام می دهد.
 2. اعضای هیئت مدیره مرکز متشکل از هفت عضو میباشد که طبق شرایط مندرج این اساسنامه تعیین می شوند.
 3. هیئت مدیره متشکل از اعضای زیر می باشد:
 • دو عضو از طرف اتاق تجارت و صنایع تعیین میشود.
 • یک عضو از هیئت مشورتی بین المللی به انتخاب کمیته مذکور تعیین میشود.
 • چهار عضو از کمیته رهبری به انتخاب کمیته مذکور انتخاب میشوند.
 1. درغیاب هیئت مشورتی بین المللی، وظیفه تعیین یک عضو را کمیته رهبری انجام میدهد.
 2. هیئت مدیره مرکز بعد از معرفی مراجع معرفی کننده و گماشته شدن توسط کمیته رهبری به کار أغاز مینمایند.
 3. دوره کاری هیئت مدیره مدت دو سال میباشد.
 4. در صورتیکه یکی از اعضای هیئت مدیره از وظیفه عزل و یا قبل از ختم مدت کاری اش استعفا دهد، عضو جدید برای مدت باقیمانده از طرف بخش مربوطه معرفی و انتخاب می شود.
 5. هیچ شخص نمی تواند بیشتر از سه دوره پی در پی عضویت هیئت مدیره را داشته باشد.
 6. هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از انقضای مدت کاری اش در حالات ذیل از وظیفه عزل شده می تواند:
 • هرگاه به حکم نهائی محکمه ذیصلاح به جرم جنایت یا فریب و تقلب محکوم گردد.
 • در صورت عدم حضور در سه جلسه متوالی طوری که در یاد داشت جلسات متذکره تصدیق گردد.
 • بر اساس رأی دو ثلث اعضای هیئت مدیره مبنی به برکناری یک عضو.
 • درصورتیکه هر یک از اعضاء طبق شرایط این اساسنامه فاقد شرایط برای عضویت در کمیته رهبری گردد.
 1. عزل عضو توسط کمیته رهبری مرکز انجام داده می شود.
 2. هر گاه یک عضو هیئت مدیره بخواهد استعفا دهد، استعفای خویش را (۳۰) روز قبل، طی اطلاع کتبی برای رئیس هیئت مدیره و نقل آنرا به تمام اعضای هیئت مذکور، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس اجرائیه مرکز ارایه می نماید.
 3. هرگاه در موضوعی که به هیئت مدیره ارایه می گردد، یک عضو از هیئت مدیره منافع مالی و یا شخصی داشته باشد ( تضاد منافع ) قرار زیر اجرآت می شود:
 • ماهیت علایق را افشا و واضح سازد؛
 • از بحث، چانه زنی و بالای رأی دهی بالای موضوع خود داری نماید؛
 • هر گونه معامله ویا رأی گیری که شامل تضاد منافع باشد تنها زمانی تایید میشود که اکثریت بی طرف اعضای هیئت مدیره تشخیص نمایند که معامله و یا رأی گیری مذکور در تامین منافع مرکز حل منازعات افغانستان می انجامد. یاد داشت جلسات مذکور حاوی افشا، خود داری ویا منطق تصویب می باشد.

 

وظایف و صلاحیتها

ماده پانزدهم :

هیئت مدیره مرکز دارای وظایف و صلاحیت های زیر می باشد:

1 – ایجاد شرایط مکافات، حق الزحمه و بازپرداخت مصارف به تأسی از اصولی که در مشوره و در همآهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان وقتاً فوقتاً نشرمیگردد.

2 – تعیین صلاحیت اختصاصی عزل و نصب رئیس اجرائیوی طبق شرایط مندرج این اساسنامه.

3 – کمک در ایجاد اولویت بندی پالیسی ها، پلانگذاری استراتیژیک، پلانگذاری ثبات، خودکفایی واستمرار و نظارت و ارزیابی از پلان های کوتاه مدت، متوسط مدت و درازمدت مرکز وارائه پیشنهادات به کمیته رهبری در موارد مذکور.

4 – پیشنهاد اصول، طرزالعمل ها و طرز سلوک مرکز و هم چنان تهیه طرزالعمل برای ارائه شکایات به مرکز.

5 – تنظیم جدول تمامی تعرفه ها وفیس های مرکز، که بعداً به دسترس عامه قرار بگیرد.

انتخاب میانجی ها در مطابقت به اصول اتخاذ شده از طرف هیئت رهبری و هم چنان ترتیب و تنظیم لست یا فهرست میانجی ها و حذف آن ها در صورت عدول از اصول رفتاری طوری که توسط کمیته مستقل نظارت مشخص شده است.

 1. – بررسی و تصویب پلان کاری و عملیاتی سالانه مرکز.
 2. – تصویب پلانهای ارتباطات، آگاهی، و استراتیژی مرکز.
 3. – بررسی و تصویب پلان های آموزشی سالانه مرکز.
 4. – بررسی و ارسال طرح بودجه سالانه مرکز به کمیته رهبری و اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
 5. – تنظیم لوایح و طرزالعمل ها برای کمیته مستقل نظارت جهت سمع شکایات در رابطه به فعالیت های مرکز.
 6. – برسی و اتخاذ تصمیم در رابطه به ایجاد نظم و دسپلین مبنی بر پیشنهاد کمیته مستقل نظارت و یا بر اساس ابتکار هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه کدام تصامیم در ویب سایت مرکز به نشر برسد.
 7. – انتخاب رئیس هیئت مدیره از میان اعضاء برای مدت یکسال بدون محدودیت در تمدید متوالی آن.
 8. – ارائه پیشنهاد به کمیته رهبری در رابطه به ایجاد روابط دو جانبه و یا ائتلاف و پیوستن رسمي با سایر فراهم کنندگان خدمات حل منازعات تجارتی.
 9. – ارائه گزارش سالانه از فعالیت های هیئت مدیره به کمیته رهبری.
 10. – انجام سایر فعالیت های لازم در جهت مدیریت و اجرای فعالیت های مؤثر و درست داخلی هیئت.

وظایف و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره

ماده شانزدهم :

(1) رئیس هیئت مدیره دارای وظایف و صلاحیتهای زیر می باشد:

1- ریاست از جلسات هیئت مدیره.

2 -ارائه گزارش به کمیته رهبری عند الزوم و مطابق شرایط مندرج این اساسنامه.

 3 – امضای تصامیم اتخاذ شده توسط هیئت مدیره.

(2) جلسات هیئت مدیره در هر (۴۵) روز یک بار برگزار میشود. تنظیم، ترتیب و انعقاد جلسات مذکور از وظایف رئیس هیئت مدیره می باشد. در صورت عدم حضور رئیس، اعضا شخص دیگری را از میان خود به منظور تنظیم، ترتیب و انعقاد ریاست جلسه مذکور به صفت سرپرست تعیین میکنند.

(3) اعضای هیئت مدیره (۷) روز قبل از برگزاری جلسه از زمان، مکان و اجندای جلسه کتباً اطلاع داده می شوند.

(4) جلسات مذکور بطور عادی در مقر مرکز در کابل برگزار میگردد. آنعده اعضای هیئت مدیره که در زمان برگزاری جلسه بنابر دلایل مؤجه بیرون از کابل قرارداشته باشند، می توانند با استفاده از وسایل بصری و صوتی الکترونیکی در جلسه مذکور اشتراک نمایند. دفتر مرکز وسایل الکترونیکی مذکور را فراهم می سازد.

(5) برای قابل اجرا بودن، حضور حد اقل چهار تن از اعضا به شکل حاضر یا از طریق وسایل الکترونیکی برای تکمیل نصاب لازم می باشد.

(6) برای قابل اجرا بودن، همه تصامیم هیئت مدیره، رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر در مجلس ضرور دانسته می شود.

(7) در حالات اضطراری تصامیم میتواند بدون تدویر جلسات اتخاذ شود. هرگاه اتخاذ تصمیم بدون برگزاری جلسه در نظر گرفته شود، به رآی اکثریت اعضای کمیته رهبری نیاز است.

تمام اعضای هیئت باید فرصت مناسب بررسی و بحث را به منظور ارایه رآی موافق، مخالف و ممتنع داشته باشند، مگر اینکه فاقد صلاحیت گردیده و یا توانائی رای دادن را نداشته باشند.

(8)‌ هر یک از اعضای هیئت مدیره میتواند پیشنهاد برگزاری جلسه فوق العاده را نماید. جلسه فوق العاده در صورت تایید نصف اعضای کمیته دایر شده می تواند. تاریخ انعقاد جلسه باید (۱۵) روز قبل از تدویر آن به اعضای هیئت رهبری اطلاع داده میشود.

 

کمیته مستقل نظارت

ماده هفدهم :

 1. برای به کار گیری معیارهای والای اخلاقی توسط همه طرف های شامل در اداره عملیات مرکز و ارائه خدمات مسلکي و حرفه ای، کمیته مستقل نظارت مکلف است تا با مدیریت طرزالعمل شکایات از کارکردهای مرکز نظارت بعمل آورد.
 2. کمیته مستقل نظارت حد اقل از سه و حد اکثر از پنج عضو که دارای شهرت نیک مسلکی باشند توسط هیئت رهبری تعیین میشوند. اعضاء دراین کمیته به اساس شهرت نیک، صداقت، امانت داری و تجربه در ساحه حقوق و تجارت انتخاب می شوند و از میان اعضای مذکور یک تن باید دارای تجربه کاری درسطح بین المللی باشد.
 3. برای واجد شرایط خدمت بودن در کمیته مستقل نظارت و جهت حفظ استقلال روند سمع شکایات، یک شخص نباید رابطه اشتغالی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و یا مرکز داشته باشد.
 4. اعضای کمیته مستقل نظارت از فعالیت های که انجام می دهند، مزد دریافت نمی نمایند، مگر می توانند مصارف لازمی را که در اجرای وظایف شان طبق شرایط مندرج این اساسنامه صورت گرفته، دریافت نمایند. مشروط بر اینکه مصارف مذکور از طرف کمیته رهبری، هیئت مدیره در تفاهم به اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصارف قابل پرداخت ارزیابی گردد.
 5. دوره کاری برای عضویت در کمیته مستقل نظارت سه سال میباشد. برای تأمین استمرار مدیریت و عدم انقضای هم زمان دوره های کاری تمامی اعضاء اعضای کمیته مستقل نظارت برای مدت معین طبق جدول آتی از طرف کمیته رهبر ی تعیین می گردند:
 • دوعضو برای مدت یک سال؛
 • دو عضو دیگر برای مدت دوسال ؛
 • یک عضو اخیربرای مدت سه سال.
 1. در صورتیکه یکی از اعضای کمیته نظارت از وظیفه عزل و یا قبل از ختم مدت کاری اش استعفا دهد، عضو جاگزین برای مدت باقی مانده تعیین می گردد.
 2. هیچ شخص نمی تواند بیشتر از دو دوره متوالی عضویت کمیته نظارت را کسب نماید.
 3. هر یک از اعضای کمیته نظارت قبل از انقضای مدت کاری در حالات ذیل از وظیفه عزل شده می تواند:
 • هرگاه به حکم نهائی محکمه به جرم جنایت یا فریب و یا تقلب محکوم گردد.
 • در صورت عدم حضور در سه جلسه متوالی طوری که در یاد داشت جلسات متذکره تصدیق گردد.
 • بر اساس آرای سه بر چهار اعضای کمیته رهبری مبنی به برکناری یک عضو.
 • درصورتیکه هر یک از اعضا طبق شرایط این اساسنامه فاقد شرایط برای عضویت در کمیته رهبری گردد.
 1. عزل عضو بلافاصله توسط کمیته رهبری مرکز انجام داده می شود.
 2. هر گاه عضو کمیته مستقل نظارت بخواهد استعفا دهد، می تواند سی روز بعد از ترتیب نامه یی، مبنی بر استعفا اش برای رئیس هیئت مدیره و ارسال نقل آن به تمام اعضای کمیته مستقل نظارت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس اجرائیه مرکز از وظیفه محوله اش استعفا دهد.

وظایف و صلاحیت های کمیته نظارت

ماده هجدهم :

 1. رسیدگی به تمامی شکایات علیه دارالانشا، میانجی ها ویا سایر شعبات و کارمندان مرکز در اجرا ویا عدم اجرای امور محوله شان با استفاده از طرزالعمل رسیدگی به شکایات که از طرف هیئت مدیره تصویب می گردد.
 2. تصامیم کمیته نظارت در مورد اتخاذ اقدامات انضباطی به هیئت مدیره مرکز برای تصمیم نهایی محول گردیده این اقدامات توسط مرکز به نشر میرسد.
 3. هرگاه بررسی شکایت حقایق یا جزئیاتی را بر ملا کند که بیطرفی یکی از اعضای کمیته نظارت را تحت سوال قرار دهد، عضو مذکور مکلف است حقایق یا شرایط را آشکار ساخته و از مداخله در رسیدگی به شکایت مذکور امتناع ورزد.
 4. نظارت از تطبیق دور نما، ماموریت مقاصد، فعالیت ها و ارزش های مرکز.
 5. تفتیش داخلی منظم مرکز بر اساس چهارچوب تعیین شده میان کمیته رهبری و هیئت مدیره مرکز.
 6. جلسات عادی کمیته نظارت در هر سال حد اقل دو بار دایر می گردد. جلسات فوق العاده در صورت ضرورت برای رسیدگی منصفانه به شکایات هر وقت دایر شده می تواند.
 7. تا زمان تشکیل کمیته نظارت، صلاحیت های این کمیته از طرف رئیس کمیته رهبری اعمال میگردد.

 

هیئت مشورتی بین المللی

ماده نوزدهم :

 1. هیئت مشورتی بین المللی متشکل از حد اقل هفت عضو از جمله اشخاص کارشناس بین المللی در عرصه حل منازعات، حقوق و تجارت می باشند. اعضای هیئت مشورتی بین المللی طبق شرایط مندرج این اساسنامه تعیین میشوند.
 2. عضویت هیئت مشورتي بین المللی بصورت داوطلبانه بوده و اعضای این هیئت صرف می توانند همان مصارف معقول را که در اجرای وظایف شان مصرف نموده اند طبق شرایط واصول بازپرداخت مصارف که وقتاً فوقتاً توسط هیئت مدیره تعیین گردیده است، بدست آورند.
 3. بار اول؛ اعضای هیئت مشورتی بین المللی از طرف رئیس کمیته رهبری طبق شرایط پیشبینی شده برای دوره های که مدت کاری تمامی اعضاء بطورهم زمان منقضی نشود، تعیین میگردند. متعاقبا، اعضای دوره های بعدی توسط رئیس کمیته رهبری بعد از انتخابات توسط کمیته رهبری و در مشورت با اتاق تجارت و صنایع تعیین می گردند. بعد از ختم وظایف اعضای اولیه این هیئت، مدت عضویت باقی اعضاء دوسال می باشد.
 4. هیئت مشورتی بین المللی مسؤول ارائه سفارشات و پیشنهادها در راستای پالیسی های بین المللی برای هیئت مدیره و دارالانشای مرکز میباشد. همچنان این هیئت طبق شرایط مندرج این اساسنامه صلاحیت معرفی یکی از اعضای خود را به عنوان عضو هیئت مدیره مرکز دارا می باشد.
 5. هیئت بین المللی مشورتی؛ کمیته رهبری و هیئت مدیره را درانکشاف پالیسی ها، اهداف و جهت دهی استراتیژیک، طرزالعمل ها و اصول رفتاری با تاکید به سیاست های بین المللی، سرمایه گذاری، ثبات و انکشاف، کمک مینماید. هیئت مشورتی بین المللی بخصوص کمیته رهبری و دارالانشا را درایجاد روابط با ادارات محلی و بین المللی که دراین عرصه فعالیت مینماید جهت تبادل تجارب، دید و باز دید، رسیدن به توافقات همکاری، راه اندازی برنامه های آموزشی در راستای ترویج مرکز به تاجران و دیگر مخاطبین بین المللی، مشوره میدهد.
 6. هیئت مشورتی بین المللی بطور عادی یک بار در هرسه ماه در همان سال مالی تدویر جلسه می نمایند. تعیین زمان دقیق جلسات هیئت مشورتی بین المللی با تصمیم اکثریت اعضای هیئت صورت میگیرد. جلسات فوق العاده میتواند با توافق اکثریت اعضای هیئت مشورتی بین المللی هر وقت دایر گردد.
 7. برای اشاعه و معرفی مرکز به تاجران و دیگر مخاطبین بین المللی، این هیئت سفارشات ارائه مینماید اما صلاحیت تصویب چنین برنامه ها را ندارد. هیئت مشورتی بین المللی کمیته رهبری و دارالانشا را در ایجاد روابط با ادارات محلی و بین المللی که در عین عرصه فعالیت مینماید جهت تبادل تجارب، دیدو بازدید، رسیدن به توافق های همکاری، به راه اندازی برنامه های آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت مرکز حل منازعات و تبدیل نمودن آن به یک مستمع بین المللی، کمک وسفارشات ارائه مینماید اما صلاحیت تصویب چنین برنامه ها را ندارد.
 8. هیئت مشورتی بین المللی از میان اعضاء یک تن را با اکثریت ساده به صفت رئیس هیئت انتخاب می نمایند. رئیس این هیئت برای مدت یکسال تعیین و در صورت ضرورت برای دوره های آینده نیز تعیین شده می تواند.
 9. اعضای هیئت مشورتی بین المللی میتوانند در جلسات هیئت مدیره اشتراک کنند اما حق رای دهی را ندارد.

 

دارالانشای مرکز حل منازعات افغانستان

مادة‌ بیستم :

 1. دارالانشای مرکز متشکل از کارمندان تخنیکی (مزد گیر) بوده که از طرف رئیس اجرائیه رهبری می شوند.
 2. دارالانشای مرکز رئیس اجرائیه را در پیشبرد امور کاری کمک نموده کارکنان قرار دادی دایمی می باشند.
 3. کارکنان دارالانشا به وظایف های زیر تعیین می گردند:
 • کارمند اداری
 • کارمند مالی (لایحه وظایف این پست با لایحه وظایف کارمند اداری مدغم شده میتواند که در آنصورت یک کارمند هر دو وظایف را پیش میبرد.)
 • مدیر تنظیم قضایا برای میانجیگری
 • کار شناس ارتباطات (وظایف دیگری نیز در لایحه وظایف این کارمند علاوه شده میتواند)

پست های دیگر روز تمام و یا مقطعی عنداللزوم از طرف هیئت مدیره در همآهنگی نزدیک با اتاق تجارت و صنایع افغانستان (در صورتیکه تمویل چنین پست ها توسط اتاق تجارت و صنایع صورت گیرد) ایجاد میگردد.

 1. وظایف و مسئولیت های دارالانشا توسط لایحه جداگانه از طرف رئیس اجرائیه مرکز با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان ترتیب و توسط هیئت مدیره مرکزتصویب میگردد.
 2. رئیس اجرائیه به طور مستقیم از فعالیت های دارالانشا نظارت نموده و سمت نمایند گی ملی و بین المللی و سخنگوی مرکز را نیز عهده دار می باشد. رئیس اجرائیه به نمایند گی از مرکز تأمین کننده روابط با حکومت افغانستان، رسانه ها، نهاد های حقوقی و جوامع تجارتی می باشد. هم چنان وی میان سایر بخش های مرکز و اتاق تجارت و صنایع افغانستان روابط را تامین مینماید.
 3. رئیس اجرائیه مرکز توسط هیئت مدیره تعیین میشود و وظایف خود را در همکاری با هیئت مدیره پیش میبرد. هیئت مدیره صلاحیت عزل رئیس اجرائیه را طبق شرایط مندرج این اساسنامه، سایر مقررات داخلی و در مشوره با اتاق تجارت و صنایع افغانستان دارا می باشد.

وظایف رئیس اجرائیه مرکز

مادة بیست و یک :

رئیس اجرائیه دارای وظایف زیر می باشد:

 1. اجرای امور به عنوان کارمند ارشد مدیریتی مرکز حل منازعات افغانستان و پیشبرد امور دارالانشای این مرکز.
 2. انجام وظایف به عنوان سخنگوی مرکز در سطح ملی و بین المللی.
 3. قبول مسؤولیت جمع آوری اعانه و انجام فعالیت های انکشافی به شمول انکشاف و تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های جمع آوری اعانه با رعایت منظوری و تائید کمیته رهبری و هیئت مدیره مرکز حل منازعات.
 4. مدیریت و نظارت از فعالیت های روزمره مرکز.
 5. استخدام و برکناری اعضای دارالانشای مرکز طبق شرایط مندرج این اساسنامه بعد از تائیدی هیئت مدیره مرکز.
 6. مدیریت انکشاف تمامی پالیسی ها، استراتیژی ها، پلان های کاری، بودیجوی، عملیاتی، ارتباطات، توسعه، آگاهی دهی وآموزشی و حصول اطمینان از تطبیق منظم و درست استراتیژی ها و پلانهای مذکور.
 7. ارایه گزارش به رئیس هیئت مدیره مرکز و رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان حد اقل ماه یک بار، طبق شرایط مندرج این اساسنامه.
 8. مدیریت جریان جلسات مربوطه مرکز، کمک با دارالانشا مرکز و اشتراک در جلسات کمیته های مرکز منحیث اشتراک کننده ناظر و بدون حق رأی، به استثنای جلسات خاصی که بنابر ماهیت موضوع مورد بحث آن، عدم اشتراک وی لازم پنداشته می شود.
 9. انجام وظیفه منحیث مرجع ارتباطی میان هیئت مدیره مرکز و هیئت مشورتی بین المللی، خاصتاً ارایه گزارش از تمامی جلسات هیئت مدیره مرکز به هیئت مشورتی بین المللی با نظر داشت تهیه خلاصه ای از تمامی استدلال ها و تصامیمی که در حدود وظایف کاری هیئت مشورتی بین المللی اتخاذ می گردد، و سایر مواردیکه در اجرای وظایف هیئت مشورتی بین المللی اثر گذار باشد.
 10. اجرای سایر اموری که توسط هیئت مدیره مرکز و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشخص می گردد تا از کارکرد های مسلکی، شفاف و حسابده مرکز اطمینان حاصل گردد.

فصل چهارم

احکام نهایی

 

تعدیل یا اصلاح اساسنامه

مادة بیست و یکم

تعدیل، اصلاح و هر نوع تغییر در این اساسنامه از صلاحیت های کمیته رهبری می باشد.

نشان و شعار مرکز

 

مادة ‌بیست و دوم

مرکز دارای نشان وشعار می باشد که از طرف کمیته رهبری تصویب می گردد.

انفاذ

 

مادة بیست و سوم :

این اساسنامه بعد از تصویب کمیته رهبری نافذ دانسته می شود.

چارت تشکیلاتی مرکز حل منازعات تجارتی  افغانستان

Dari Structure

فصل پنجم

لوگوی مرکز حل منازعات افغانستان

Accepted Logo

چېرته چې ستاسو سوداګریزي شخړي حل کېږي

مامرجع حل منازعات تجارتی شماهستیم

Where businesses go to resolve their disputes