تفاهم نامه با انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

نهادینهسازیحلمنازعاتبدیلدرافغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان متعهد به ارتقا و توسعه حل منازعات بدیل در افغانستان می باشد. با توجه به اهمیت مکانیزم مؤثر حل منازعات بدیل برای جامعه تجاری افغانستان، یکی از اهداف اصلی این مرکز نهادینه سازی حل منازعات بدیل در افغانستان می باشد.

بادرنظرداشت هدف متذکره، محترم زاهد عمرزی، رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و محترم روح الله قاضی‌زاده، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در رابطه به اضافه نمودن دو مضمون حل منازعات بدیل منجمله حکمیت و میانجیگری در ستاژ وکالت انجمن تفاهمنامه امضا نمودند. مدت زمان این ستاژ 6 ماه میباشد که یکی از مکلفیت ها برای گرفتن جواز وکالت در افغانستان است. مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در زمینه تهیه مواد درسی و معرفی آموزگاران مجرب و واجد شرایط مضامین حکمیت و میانجیگری با انجمن همکاری مینماید. علاوه براین، مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان همچنین از طریق برنامه‌های مختلف خود میتواند زمینه آموزش را در مورد حکمیت و میانجیگری برای وکلای انجمن فراهم نماید. 

هنگامی امضای این تفاهمنامه، محترم عمرزی اظهار داشت “با توجه به سیستم محاکم افغانستان، حکمیت و میانجیگری می تواند یک رویکرد و بدیل بهتر برای حل منازعات باشد. بنابرین نهادینه سازی حکمیت و میانجیگری در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.” درین جریان محترم قاضی‌زاده نیز علاوه نمودند اینکه “حل منازعات از طریق محاکم زمان‌گیر است و باعث ایجاد مشگلات برای جامعه تجاری افغانستان می شود. در این حال حل منازعات از طریق “حل منازعات بدیل” در افغانستان مفیدتر است”.

هر دو نهاد بر این باورند که آموزش وکلای مدافع در زمینه حکمیت و میانجیگری در افغانستان گامی مهم برای نهادینه سازی “حل منازعات بدیل” در افغانستان می باشد.