مهدی خرد

مهدی خرد در سال 1393 هجری شمسی از یکی از دانشگاه های خصوصی در رشته حقوق عامه و خصوصی سند لسانس خویش را بدست آورد. در سال 1399 نامبرده از رشته حقوق بین الملل از مقطع ماستری فارغ التحصیل گردیده است.

قبل از آغاز کار منحیث سرپرست رییس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، وی بحیث مشاور حقوقی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در یکی از پروژه‌های اتحادیه اروپا کار میکرد. در زمان تصدی خود منحیث مشاور حقوقی در وزارت زراعت، وی تحقیقی را پیرامون فعالیت‌های آمریت حقوق و آمریت پالیسی و استراتیژی این وزارت انجام داد که در نتیجه یک سند تحقیقی جامع را در خصوص چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت آمریت‌های مذکور تولید نمود و تقدیم این وزارت کرد. علاوه برین، محترم خرد با ریاست‌های گوناگونی وزارت زراعت در تسوید اسناد حقوقی از جمله طرزالعمل‌ها، مقررات، قوانین، پالیسی و استراتیژی کمک نمود.

محترم مهدی خرد همچنین با یکی از موسسات بین المللی ایالات متحده آمریکا منحیث هماهنگ کننده پروژه حقوقی کار کرده است. درین پروژه متذکره وی با همکاری سایر همکارانش قاموس اصطلاحات حقوقی را به لسان‌های دری و پشتو با ترجمه انگلیسی آن تولید و نشر نموده است. در حال حاضر این قاموس به طور گسترده توسط دانشجویان حقوق در پوهنتون‌های سراسر کشور استفاده می شود. وی همچنین چندین مقاله علمی حقوقی به دو لسان دری و انگلیسی نوشته است. وی همچنین با یک روزنامه انگلیسی به عنوان سردبیر و نویسنده در کابل کار کرده است و چند مقالات تحلیلی نیز نوشته است.

معلومات بیشتر را در مورد آقای حیدری از آدرس ذیل بدست آرید: director@acdr.af