مرکز منحیث یک بخش مستقل اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI)، یک مرکز پیشرفته و مدرن برای حل منازعات تجارتی است که هدف آن جلب و حفظ منافع داخلی و بین المللی متشبثین در منطقه می باشد. مرکز، متشبثین ملی و بین المللی را از طریق تأمین خدمات مسلکی میانجیگری سریع، مؤثر و قابل اطمینان حل خواهد کرد و در عین حال تقاضا برای حل منازعات را از طریق آموزش، تعلیم و تربیه و تخصص در بخش حل منازعات بیشتر خواهد نمود.

مرکز، مسؤلیت دارد تا روند میانجیگری را، طوریکه در مقررات ملی و بین المللی این مرکز مندرج است، مدیریت می نماید. مدیریت روند میانجیگری، بشمول سایر وظایف، شامل آغاز نمودن به کار، تهیه و ترتیب تقسیم اوقات، گماشتن میانجی ها، فراهم ساختن تسهیلات و تنظیم امور مالی می باشد. میانجی های مرکز که با دقت از میان حقوقدانان و متشبثین ملی و بین المللی مطابق با معیارهای جهانی انتخاب می شوند، موظف هستند تا خدمات حل منازعات تجارتی را بصورت بیطرفانه، شفاف و مؤثر ارائه نمایند. کارمندان ورزیده، مسلکی و مجرب مرکز در صدد فراهم نمودن بهترین خدمات حل منازعاتتجارتی بوده و در عین حال، به عالی ترین معیار ها و استندردهای اخلاقی متعهد و پابند می باشند.

مرکز، دارای ظرفیت های ذیل می باشد:

  • سیستم ارتباطات متقابل مرکز- نشر معلومات صوتی-تصویری (ویب سایت)، چت روم ها، میانجیگری از طریق انترنت، کورسهای انترنتی، سیستم ارائه فیدبک بازدهی و نظارت بر استفاده کننده گان و محل مخصوص گفتگو؛
  • میانجی ها و مقررات ملی و بین المللی؛
  • امکانات و تسهیلات جدیداً فراهم شده بمنظور تحکیم زمینه پیشرفت و توسعه راه های بدیل حل منازعات در افغانستان؛
  • برنامه های آموزشی ، تعلیم و تربیه؛
  • موافقتنامه های دوجانبه بین المللی با بعضی از بزرگترین نهادهای عرضه کننده برنامه بدیل حل منازعات به سطح جهانی؛ وغیره…