ماده پیشنهادی میانجیگری مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان:

هر گونه منازعه و یا اختلاف در ارتباط به این قرارداد یا نقض آن و اگر منازعه از طریق مذاکره حل و فصل نگردید، باید برای حل و فصل به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در مطابقت با قواعد میانجیگری مرکز یاد شده راجع گردد. اگرمیانجیگری توسط میانجی بدون حل و فصل منازعه ختم گردد، سپس آن منازعه باید به محکمه تجارتی افغانستان، حکمیت ، و سائر مراجع حل و فصل کنندهء منازعات فرستاده شود.

طرفین میتوانند موارد ذیل را نیز اضافه نمایند:

  • مکان میانجیگری باید (شهر/ یا کشور) باشد.
  • زبان میانجیگری باید ______________ باشد.
  • میانجی باید _____ روز بیشتر وقت نگیرد، مگر اینکه طور دیگری توافق صورت گرفته باشد.

 

 

ماده پیشنهادی حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

هر گونه منازعه ناشی از این و یا در ارتباط این قرارداد شامل اعتبار، موجودیت، اجرا، تفسیر و فسخ آن باید توسط حکمیت در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان مطابق قواعد حکمیت این مرکز که با استناد به این ماده پذیرفته شده اند، حل و فصل گردد.

محل حقوقی حکمیت باید ]شهر و یا کشور[ باشد.

تعداد حکم ها باید ]یک ویا سه[ شخص باشد.

زبان مورد استفاده حکمیت باید ]……[ باشد.