دیدگاه

ما در نظر داریم تا مرکز حل منازعات افغانستان کانونی باشد که تاجران ملی و بین المللی، سازمان های ملی و بین المللی و مردم برای راه حل های متناوب عادلانه، موثر و معتبر مانند میانجیگری و حکمیت جهت حل و فصل منازعات شان در خارج از سیستم محاکم، دسترسی پیدا کنند. مرکز حل منازعات افغانستان به عنوان یک نهاد کمک کننده در راه تقویت تجارت و سرمایه گزاری در افغانستان بوجود آمده است.

ماموریت

ماموریت مرکز حل منازعات افغانستان تقویت، جذب و حفظ تجارت ملی و بین المللی و سرمایه گزاری در جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ارائه خدمات حل منازعات کم هزینه، شفاف و پاسخ ده میباشد.

ارزش ها

استقلالیت و عدالت – کارمندان مسلکی و فرایندهای روشمندی مرکز حل منازعات افغانستان متضمن ارائه خدمات میانجیگری و حکمیت  به گونه مستقل میباشد.

مسلکی بودن – مسلکی بودن خدمات مرکز حل منازعات افغانستان یکی از موضوعات بسیار عمده میباشد و ما باور داریم که آموزش مداوم کارمندان مسلکی در عرصه حل منازعات به طریق متناوب و تعامل با همتایان ارائه دهنده در سراسر جهان کارمندان مسلکي ما را پیشگام نگه میدارد.

پاسخ دهی – ما باورمند هستیم که پاسخدهی یک رکن اساسی حفظ و تقویت جایگاه مرکز حل منازعات  بوده و  کیفیت خدمات ما را تشکیل میدهد.

مرکز حل منازعات افغانستان سیستم های نظارت از عملکرد کارمندان مسلکي خود  را حفظ مینماید تا برای افرادی که احساس میکنند با آنها رفتار بیطرفانه صورت نگرفته است از آن جلوگیری نماید.

 صداقت و شفافیت – نقطه قوت مرکز حل منازعات افغانستان عبارت از صداقت و شفافیت است که در حل منازعات به طریق متناوب در افغانستان معرفي میشود. ما پروسه های موثر را که فراهم کننده بازرسی، توازن و کار میباشد را ایجاد نموده ایم تا یک محیط کاری عاری از فساد داشته باشیم.