د فیس کړنلاره

د منځګړیتوب د بهیر فیس

( د یوي خوا)

د قضیه د ثبت او تنظیم فیس

( د یوي خوا)

 

د شخړۍ ارزښت

10000 افغانۍ

172 ډالر

افغانۍ2500

43 ډالر

د یومیلیون (1000000) افغانیو څخه کوچنۍ قضیې

 

د اوولس زره دوه سوه او نه اتیا(17289) ډالرو څخه کوچنۍ قضیې

23000 افغانۍ

397 ډالر

8500 افغانۍ

147 ډالر

د یومیلیون 1000000 او 5500000 افغانیو ترمینځ قضیې

د اوولس زره دوه سوه او نوې (17290) او   پنځه نوې زره نوې (95090) ډالرو تر منځ قضیې

46000 افغانۍ

796 ډالر

افغانۍ11500

ډالر199

د پنځه نیم میلیون 5500000 او دیرش میلیون 30000000 افغانیو تر منځ قضیې

د پنځه نوې زره او نوې (95090) او پنځ لکه اته لس زره شپږ سوه او دوه اویا (518672) ډالرو تر منځ قضیې

 

92,000 افغانی

1,590 دالر

23,000 افغانی

398 دالر

د دیرش میلیون (30000000) او شپیته میلیون (60000000) افغانيو تر منځ قضیې

د پنځه لکه اته لس زره شپږ سوه او دوه اویا (518672) او یو میلیون اووه دیرش زره دری سوه او څلور څلویښت (1037344) ډالرو تر منځ قضیې

180000 افغانۍ

3112 ډالر

29000 افغانۍ

501 ډالر

شپیته میلیون (60000000) او دری سوه میلیون (300000000) افغانیو تر منځ قضیې

یو میلیون اووه دیرش زره دری سوه او څلور څلویښت (1037344) ډالرو او پنځ میلیون یولک شپږ اتیا زره اووه سوه او یویشت (5186721) ډالرو تر منځ قضیې

240000 افغانۍ

4148 ډالر

58000 افغانۍ

1001 ډالر

د دری سوه میلیون (300000000) افغانیو څخه پورته قضیۍ

د پنځه میلیون یولک شپږ اتیا زره اووه سوه او یویشت (5186721) ډالرو څخه پورته قضیۍ

د شخړۍ ارزښت

 • د شخړي ارزښت د طرفینو له خوا ټاکل کېږي.
 • که چېرته د خواوو ترمنځ د شخړۍ واقعی ارزښت د ټاکلو په اړه اختلاف رامنځته کېږي، نو مرکز حق لري، چې د شخړي ارزښت تشخیص کړي او خپل فیس ترې واخلي.
 • که چېرته په یو قضیه کې د شخړي ذیدخل خواووی ډېر ووسي او د طرفینو په منځ کې د شمېر پر سر اختلاف وي، مرکز حق لری چې په شخړه کې د هغه کسانو تعداد مشخص کړي، چې په شخړه کې د هغوی ګټه منعکس شوي وي.

د قضیي د تنظیم او ثبت فیس:

 

 • د قضیی د ثبت او تنظیم فیس د طرفینو په واسطه د قضیی د ثبت یا د منځکړیتوب د پروسی د قبلولو په وخت کې هر یو خوا یا طرف باید ورکړي.
 • د قضیی د ثبت او تنظیم د فیس په ورکړې سره خواووې د مرکز د خدمتونو او د داخلی او نړیوالو منځګړیو ځانګړي نوملړ پورې اړوند اسناد او مدارک، اداری خدمتونه، د قضیی د مدت زمان یا وخت په اړه او همدارنګه د مرکز له ځانګړي خونې څخه استفادې ته لاسرسي پېدا کوي.
 • د قضیو د تنظیم او ثبت فیس بېرته نه ورکول کېږی.

 

د منځګړیتوب د بهیر فیس:

 

د منځګړیتوب دغه فیس د منځګړیتوب د غونډې لپاره چې تر څلور ساعته پورې وي، ټاکل شوی دی.

 • د منځګړیتوب د بهیر فیس د منځکړیتوب د امادګۍ وخت، د منځګړیتوب ابتدایی غونډې، د منځګړو فیس او د منځګړیتوب د تړون د مسودی په لیکلو کې همکاری کوي.
 • د منځګړیتوب د غونډې باقیمانده وخت د فیس د بیرته ورکړي یا مرسترد کېدو سبب نه کېږي.
 • د فسخې تګلاره د منځګړیتوب د غونډې له ورځ څخه څورلس ورځې وړاندې د استفاده شوي وخت په استثنا سره۱۰۰ سل په سلو کې مستردیږي.
 • د منځګړیتوب د غونډې فیس د د مسترد کېدو وړ نه دی، که چېرته د ټاکلی وخت او یا د هغه یوه برخه لغوه شي یا د لغوی په موده که جریان پیدا کړي، مګر دا چې د منځګړي وخت د بلی موضوع لپاره ځانګړی شې. د فسخې تګلاره ځکه شتون لری، چې ځانګړي شوي وخت او یا ناوخته فسخه کولو په صورت کی وخت بیرته نه پرځای کیږې. په ټولو وختونو کې پیسي بیرته نه ورکول کېږي، هغه خوا چې د جریان یا د فسخه سبب کېږي د ټولو خواوو د پيسو په ورکړې مسؤول دی.
 • هغه پیسی چې د قضیو د امادګۍ او تعقیب په موخه مصرفیږي، د قضیی خواوو ته بل ورکول کېږي او د پیسو هغه برخه چې مصرف شوی نه وي طرفینو ته مستردیږي.
 • ټول فیسونه د رسید په تر لاسه کولو او مخکې د منځګړیتوب د غونډې د پیل څخه باید ورکړل شې. که چیرته د ټولو خواوو له خوا په ټاکلې وخت سره فیس ورنه کړلای شی، نو مرکز حق لري، چې غونډه په لیکلی بڼه تر باوری کولو وروسته ختمه کړی.
 • د خدمتونو څخه د استفادی مخکې د اړونده فیسونو رسید تر لاسه کول ضروری دی.
 • د همکار منځګړي د شتون په حالت کی به د منځکړیتوب فیس یو شان وي.
 • په ځانګړو حالتو یا فوق العاده پیچلو قضیو کې، خواووې او مرکز کولای شي، چې په لیکلې بڼه په جلآ فیس اوحق الزحمه سلا وکړي.
 • د نړیوال منځګړیتوب په حالت کې د منځګړیتوب د بهېر فیس شل (20) سلنه زیاتیږی.