پته:حضوری چمن، کابل نندارې ته څیرمه، کابل، افغانستان

موبایل: 0093744997926

:بریښنالیک:   admin@acdr.af communication@acdr.af

فیسبوک: www.facebook.com/acdr.afghanistan

ټویټر: acdr.af

چېرته چې ستاسو سوداګريزې شخړې حل کېږي