د شخړو چټک، مناسب، کم لګښته او باوري حل

د مرکز د اصولو موخه ده، چې د ۹۰ ورځو په اوږدو کې منخګړیتوب  پیل او پای ته ورسوي.

بې پرې منځګړي د ګټو پر سر د شخړو برسیره کولو دنده، د ضمانت غوښتنه، د خواوو او پروسي لپاره د ارزونې سیستم.

د شخړو د حل و فصل د هوکړي د تطبیق الزامیوالی، د نړۍ په کچه تخصصي کارکوونکي او منځکړي;  تکنالوژي ته لاسرسي.

عصریتوب.

په افغانستان کې د منځګویتوب د پرمختګ لپاره نوي سهولتونه

روزنیزي برنامې، پوهنه او تربیه

تکنالوژي چې لرې واټنونو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي.

متقابلوالی یا عاملي

خپل منخکړي پیدا کړئ

د مرکز د منځګړو او پروسې د ارزونې لپاره ځانګړي فورمي

د غږیزو او انځوریزو معلوماتو خپرول (ويب کاسټ)،  چټ رومونه، د ایمیل له لارې منځکړیتوب، انټرنیټي کورسونه او ژوندي برنامې

نړیوال

نړیوال منځکړي او قواعد

د شخړو د حل بدیلو لارو وړاندې کوونکو په رهبري د نړۍ په کچه د دوه اړخېزو هوکړي په اساس د خدمتونو، متخصصینو او برنامو شریکول.

د پرمختللي تکنالوژي په واسطه نړیوالو مسایلو ته لاسرسي

د ګډو ګټو ساحي مشخصول

د ارزونې اختیارات او ممکنه نتیجي

د ټاکلي  قواعدو اجرا

لنډیز، بیا یادونه او د موضوعاتو لومړیتوب

د تکثیر او رڼولو همکاریو اختیارات

د بې پرې خادم په توګه خدمت کول