• میانجیگری یک روند بدیل حل منازعات است که آزموده شده، مؤثر و سبب صرفه جویی در وقت می باشد. بدین معنا که میانجیگری یک شیوه رسمی و قابل قبول به سطح بین المللی جهت حل منازعات تجارتی می باشد که قویاً سبب صرفه جویی و عدم ضیاع پول و زمان جوانب ذیدخل در منازعه می گردد؛
 • میانجیگری یک روندی حل منازعات جوانب دخیل در منازعه می باشد. جوانب منازعه به جای انتخاب یک حَکم یا داور ترجیح میدهند یک میانجی را انتخاب نمایند، جوانب منازعه مجبور به قبول فیصله قضایی نمی باشند بلکه اختیار دارند بصورت جمعی درجهت حل منازعات خویش تلاش نمایند.
 • میانجیگری در ماهیت خود نسبت به یک دعوی قضایی، کمتر رسمی و خصمانه می باشد. میانجیگری در محل های خارج از تسهیلات دولتی مانند دفاتر و اتاق هیئت ها انجام می شوند نه در محاکم، کدام صحنه و محل خاص ضرورت نیست، بطور کلی میانجیگیری دارای ساختار کمتر نسبت به ساختار دعوی قضایی در محاکم می باشد.
 • میانجیگری بصورت سری و محرمانه برگزار می گردد. شکایات، برخلاف آنچه که در محاکم رسمی وجود دارد، در ملاء عام مطرح نمی شوند و جوانب ذیدخل در منازعه در انتخاب راه حل ها مخصوصا راه حلهای متناسب به منافع شان آزادی بیشتر دارند و میدانند که با تطبیق آن کدام امتیاز گیری، مصالحه ویا کدام اقدامی در آینده متوجه آنها نخواهد بود.

روند میانجیگری چگونه است؟

 • روند میانجیگری باتوجه به مقررات حاکم بر جوانب ذیدخل در منازعه و خصوصیات قضیه، از همدیگر متفاوت می باشد. طرزالعملهای میانجیگری بطور مفصل در مقررات داخلی و بین المللی مرکز جهت مراجعه به این روند فراهم گردیده است. بهرحال، بطور کلی . . .
 • میانجیگری توسط مرکز زمانی آغاز می گردد که جوانب قضیه؛ منازعه ای را بمنظور میانجیگری به این مرکز ارجاع میدهند. سپس به اساس مقررات ملی و بین المللی، این مرکز در مورد آن میانجیگیری انجام می شود؛
 • زمانیکه یک منازعه به مرکز سپرده شد، این مرکز با تمام جوانب ذیدخل در منازعه بمنظور مطمئن سازی موجودیت آنها در میانجیگری، ارتباط می گیرد و از آنها درباره زمان میانجیگری، شرایط لازم و ملیت میانجی ها، ملاحظات مالی و کدام تشویشات لوجیستیکی، اگر داشته باشند، سؤال خواهد کرد؛
 • مرکز لیست میانجی ها را بمنظور انتخاب میانجی به جوانب منازعه ارائه خواهد کرد. جوانب دخیل در منازعه حق ندارند از قبل درباره کسی موافقت نمایند؛
 • جوانب دخیل در منازعه مشترکاً میانجی قابل قبول خویش راخود شان انتخاب می نمایند ویا مرکز شخصی را بدین منظور مقرر ساخته و زمان اجراآت میانجیگیری را نظر به اینکه جوانب منازعه چه زمانی حاضر می باشند،تعیین می نماید؛
 • میانجی ها گاهی نیازمند به تدویر یک کنفرانس تلفونی و جلسه ای قبل از میانجیگری با جوانب دخیل در منازعه بطور جمعی ویا انفرادی خواهد بود. میانجی ها میتوانند قبل از آغاز به کار رسمی میانجیگری معلومات ویا شواهد لازم را از جوانب قضیه تقاضا نمایند؛
 • کنفرانس میانجیگری، که میتوان آنرا بصورت آنلاین با استفاده از امکانات میانجیگری الکترونیکی ویا بصورت مستقیم انجام داد، نیازمند حضور تمام جوانب منازعه در کنفرانس می باشد. میانجی کنفرانس را با یک مقدمه ای آغاز می نماید که در آن به جوانب منازعه فرصت داده میشود تا اظهارات خویش را در مورد قضیه ارایه نمایند و سپس با آنها بمنظور دریافت معلومات بیشتر درباره موقف جانب مقابل، شنایی موضوعات و جستجوی راه حل منازعه، بصورت جمعی ویا در جلسات جداگانه که بنام “کمیته ها” یاد می شوند کار می نماید؛
 • میانجی باید با مشترکاً با جوانب دخیل در منازعه ویا وکلای آنها به یک توافق قابل قبول همه جوانب دست یابند و سپس مسوده موافقتنامه حل و فصل منازعه را که بعداً فایل بندی و در محکمه نگهداری می گردد، تهیه نماید.
 • هرگاه جوانب دخیل در منازعه قادر به حل منازعه به همکاری میانجی نباشد، میانجی جلسه را خاتمه خواهد داد و جوانب قضیه درباره چگونگی حل منازعه اقدام خواهد کرد.
 • برای تفصیل بیشتر به مقررات داخلی و بین المللی مرکز مراجعه نمائید.

دلایل ضرورت به میانجیگیری؟

 • هرگاه کدام منازعه ویا اختلاف موجود باشد، میانجیگری بیشتر ازهمه یک روند مناسب حل منازعات می باشد؛
 • از آنجائیکه یک موافقتنامه از منظر حقوق و قانون لازم الاجراء می باشد؛ وکالت در میانجیگریبمنظور کمک به شناسایی موضوعات، راه حل ها و کمک با میانجی در تهیه پیشنویس یک موافقتنامه قابل قبول جانبین گرچند تاکید می گردد،اما ضرورت نیست.
 • موجودیت اسناد و مدارک و شواهد، گرچند که ضرورت نیست، اما میتواند در تعیین موقف جوانب ذیدخل در منازعه کمک نماید؛
 • بمنظور کسب معلومات درباره مصارف میانجیگری لطفا به جدول فیس حق العملمرکز مراجعه نمائید.

میانجیگری در کجا انجام می گردد؟  

 • تسهیلات و امکانات مدرن و پیشرفته مرکز زمینه گسترده انجام میانجیگری را فراهم می نماید؛
 • میانجیگری را همچنان میتوان در یک محل که قابل قبول همه جوانب باشد نیز برگزار نمود؛
 • مرکز همچنان قادر می باشد تا میانجیگری را بصورت آنلاین از طریق ابزار الکترونیکی انترنتی انجام دهد. جهت دستیابی به معلومات بیشتر درباره میانجیگری الکترونیکی لطفاً در اینجا کلیک نمائید.

میانجیگری چه قدر وقت طول می کشد؟    

 • مطابق با مقررات داخلی و بین المللی مرکز میانجیگیری از آغاز الی ختم آن باید ظرف مدت 90 روز انجام گردد گرچند که کدام ضمانتی وجود ندارد که این چوکات زمانی واقعا تحقق پیدا نماید بلکه بیشتر بستگی به پیچیدگی موضوع منازعه و نظر جوانب ذیدخل دارد؛
 • جلسات میانجیگری ممکن است در کمترین وقت مثلا چند دقیقه به پایان برسند و همچنین ممکن است الی طولانی ترین مدت آن مثلا ظرف چند هفته دوام نماید. بخش مدیریت قضایا، میانجی ها و مقررات مرکز روند رسیدگی به قضایا را از طریق میانجیگری در اسرع وقت و بطور مؤثر اجرا خواهد کرد تا به جوانب ذیدخل در منازعه فرصت داده شود که منازعات خویش را حل و فصل نمایند ویا اینکه شیوه های دیگر راه حل منازعه را انتخاب نمایند.

رهنمود میانجیگری

در پاسخ به سوال در باره اینکه در میانجیگیری چه جریانات و رویدادهای بوقوع می پیوندد، معلومات ذیل فراهم گردیده است تا شما را در جریان این روند قرار داده و جهت آمادگی برای آن کمک نماید.

میانجیگری را میتوان گفت که عبارت است از حل نمودن منازعه به کمک گفتگو و مذاکره. میانجی شخص بیطرف است که کدام تبعیض علیه هیچ یک از جوانب دخیل در منازعه و موقف آنها ندارد. میانحی در واقع یک تسهیل کننده می باشد که جوانب دخیل در منازعه را در رسیدن به یک توافق قابل قبول برای جانبین کمک و همکاری می نماید. موافقتنامه بر جوانب دخیل در منازعه تحمیل نمی گردد بلکه جوانب منازعه از طریق مذاکرات و گفتگوهای انجام شده به کمک میانجی، که یک پروسه معمول در اجراآت میانجیگری می باشد، به آن دست پیدا میکند. برخلاف قضات محاکم و حَکم ها که فیصله ای را مستقلانه صادر نموده و آنرا بر جوانب دخیل در منازعه تحمیل می نمایند. در جریان میانجیگری از میانجی ها در خواست خواهد شد تا درباره نتیجه احتمالی یک منازعه ای را که قرار بوده از طریق محاکم قضایی ویا روند حکمیت حل و فصل گردد، ارزیابی نماید. در صورت موافقت درباره ارزیابی، این ارزیابی باید به درخواست جوانب دخیل در منازعه انجام شود. درخواست ارزیابی توسط جوانب منازعه تا زمانیکه خود آنها در خواست شان را ارائه و به آن موافقت ننماید، الزامی نخواهد بود.

طرزالعملهای رسمی موجود در محکمه و یا اجراآت حکمیت متفاوت از اجراآت میانجیگری می باشند. در میانجیگیری مقرراتی مبنی بر شواهد ویا طرزالعملهای از قبل تعیین شده جهت اظهار حقایق ویا موقف ها وجود نداردبلکه جوانب دخیل در منازعه و میانجی قبل از آغاز میانجیگری درباره طرزالعملهای که باید تعقیب شوند به توافق میرسند. اقدام درباره طرزالعملها مربوط به جوانب دخیل در منازعه می باشد که میتوانند بهر نحوی که مورد علاقه آنها و میانجی باشد آنرا ایجاد نماید. نبود رسمیات در میانجیگیری زمینه را مساعد میسازد تا درباره موضوعات آزادانه گفتگو صورت گیرد و نظریات آزادانه مطرح گردد. بنابراین، در میانجیگری آسانتر میتوان به نظریات جوانب دخیل در منازعه دست یافت و راه حلی را پیدا نمود که مورد قناعت و رضایت آنها باشد.

میانجی ها

میانجی اشخاص مسلکیبیطرف و ارزشمند برای تمام اشتراک کنندگان در روند میانجیگری می باشد. وکلای مدافع، متخصصین بیمه و مراجعین آنها از دانش و مهارت میانجی های بیطرف بمنظور طرح مذاکرات و گفتگوهای استراتیژیک راهبردی استفاده نموده و راه حل های حل و فصل منازعات را بدست میاورند. میانجی بر روند میانجیگری تمرکز نموده و آنرا انکشاف میدهد.

میانجی ها در مرکز توسط متخصصین با تجربه بصورت پیشرفته آموزش می بینند. آنها درباره میانجیگیری در صنف های درسی و از طریق مشاهده میانجی های باتجربه در مسلک میانجیگری، آموزش داده می شوند.

 

جلسه مقدماتی

در اکثر موارد، میانجی قبل از اشتراک در جلسه میانجیگری با جوانب ذیدخل در منازعه ویا نمایندگان آنها ملاقات می نماید. در بعضی موارد، بخاطر سهولت بیشتر، بجای تدویر جلسه مقدماتی یک کنفرانس تلفونی دایر می گردد.

جلسه مقدماتی ویا کنفرانس تلفونی فرصت های ذیل را فراهم میسازد:

 • فرصت برای معرفی اشتراک کنندگان و مراحل میانجیگری.
 • فرصت برای گفتگو و مذاکره درباره موضوعات مؤثر در حل منازعه که دانستن آنها از قبل برای میانجی مهم و ضروری پنداشته می شود.
 • فرصت برای دانستن اینکه چه معلوماتی میتواند میانجی را حین میانجیگری ویا قبل از آن کمک نماید.
 • زمان مناسب برای گفتگو درباره نگرانی ها و تشویشات یک جانب منازعه درباره میانجیگری و نقش او در پروسه میانجیگری.

جلسه مشترک

زمانیکه درباره تمام طرزالعملها موافقت صورت گرفت و موافقتنامه میانجیگری به امضا رسید، تقسیم اوقات جلسه ویا جلسات میانجیگری تهیه می گردد. میانجیگری معمولاً با یک کنفرانس مشترک بین تمام جوانب ذیدخل در منازعه و وکلای آنها آغاز می گردد. جلسه مشترک برای هریک از اشتراک کنندگان فرصت میدهد تا مستقیما ویا از طریق وکلای خود نظریات شان درباره قضیه مورد منازعه و اینکه آنها چه شیوه های را جهت حل و فصل منازعه مدنظر دارند، به سایر اشتراک کنندگان توضیح دهد. در سخنان افتتاحیه صرفا روند حل و فصل منازعه آغاز می گردد نه اینکه درآن اظهارات خصمانه و بیان موقف های جوانب دخیل در منازعه صورت گیرد. این جلسه، نظر به اینکه چه تعداد نفر در جلسه اشتراک نموده اند و موضوعات مورد بحث در جلسه تاچه حد ساده ویا پیچیده می باشند، ممکن است طی چند دقیقه ختم گردد ویا اینکه ساعت ها دوام نماید. میانجی از قبل به شما معلومات خواهد داد تا چگونه برای این جلسه آمادگی بگیرید.

میانجیگری یک پروسه داوطلبانه و غیر الزامی می باشد که در ان شخص ثالث بیطرف جوانب دخیل در منازعه را کمک می نماید تا مشترکاً به یک راه حل مفید برای منازعه شان دست یابند. میانجی از طریق تسهیل ارتباطات، توسعه تفاهم بین جوانب منازعه، کمک به آنها در شناسایی و جستجوی مشکلات، منافع، و زمینه های توافق احتمالی آنها، جوانب دخیل در منازعه را کمک می نماید تا به یک راه حل دست پیدا کنند، و در بعضی موارد، در صورتیکه جوانب دخیل در منازعه نتوانند از طریق میانجیگری به نتیجه برسند، میانجی آنها را کمک می نماید تا ارجاع منازعه را به محکمه و یا حکمیت مورد بررسی قرار دهند.

میانجی اکثراً درین جلسات منحیث “وکیل مدافع جدی” عمل می نماید تا معلوم نماید که موقف اشتراک کنندگان تا چه اندازه واقعی بوده و اینکه در صورت عدم موافقت درباره بدیل حل منازعات آیا امکان موجودیت کدام راه حل دیگر وجود دارد یا خیر. میانجی اکثراً جوانب ذیدخل در منازعه را کمک می نماید تا نظریات و گزینه های که برای حل منازعه دارند را اولویت بندی نموده و نقاط قوت و ضعف موقف شان را ارزیابی و بررسی نمایند.

میانجی بعداز دست یافتن به راه حل منازعه، بطور عاجل آنرا یادداشت نموده و به امضاء جوانب دخیل در منازعه میرساند تا از نظریات بعدی که ممکن است منجر به تخریب نتیجه گردد جلوگیری نماید.

ارزیابی توسط میانجی

اکثر میانجی ها منحیث یک تسهیل کننده میانجیگری را آغاز می نماید نه منحیث یک ارزیابی کننده. ارزیابی قبل از وقت توسط میانجی اکثراً سبب از بین بردن مؤثریت وی منحیث یک میانجی بیطرف می گردد. میانجی ها، در وقت مناسب و در مشوره با اشتراک کنندگان، بطور رسمی و یا غیر رسمی یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل را جهت تمرکز بر نقاط قوت و ضعف، دست یافتن به نتیجه احتمالی میانجیگری، و ارزش قضیه به راه می اندازد. در بسیاری موارد، در روند مبتنی بر ارزیابی از شیوه های تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی استفاده می گردد. ارزیابی توسط میانجی به همین سادگی انجام می گردد و چیزی بیشتر ازین وجود ندارد. این ارزیابی بر جوانب ذیدخل در منازعه لازم الاجرا نمی باشد مگر اینکه آنها بر خلاف آن توافق نمایند. 

تعقیب و پیگیری

در بعضی موارد، در صورتیکه جوانب دخیل در منازعه به کدام توافق نرسند، بعداز جلسات میانجیگری کنفرانس های تلفونی دایر می گردد. گاهی برای ادامه روند، ضرورت به ارایه معلومات بیشتر ویا علاوه نمودن افراد بیشتر بمنظور سهم گیری در اتخاذ تصمیم درباره فیصله خواهد بود.

موافقت نامه

بمنظور نهایی ساختن موافقتنامه حل منازعه و تعیین طرزالعملهای ضروری برای تطبیق، میانجی با مشاور حقوقی یکجا کار خواهد کرد. میانجی در تمام مراحل میانجیگری برای کمک و همکاری حاضر می باشد.