مطابق مواد قانون محاکمات تجارتی، محکمه بخاظر تصفیه حسابات مالی طرفین دعوی، اوراق دوسیه را به مرکز حل منازعات تجارتی ارسال می‌کند. مرکز با همکاری شرکت‌های مشورتی مالی به قضایای تصفیه حساب رسیدگی نموده و گزارش نهایی را جهت حل‌وفصل قضیه به محکمه ارائه می‌کند.