حل منازعات سریع، عادلانه، کم هزینه و قابل اعتماد

 • مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در نظر دارد تا خدمات میانجیگری خویش را در ظرف (90) روز از آغاز تا ختم به پایان رساند؛
 • میانجیگران این مرکز مکلف اند تا تضاد منافع را شناسایی کنند؛ محرمیت قضایا را حفظ نمایند؛ و ارایه نظریات در زمینه میانجیگری و سیستم نظارتی را برای طرفین و پروسه میانجیگری راه‌اندازی نمایند؛
 • احتمال اجرایی شدن موافقتنامه تسویه بواسطه متخصصین درجه یک جهانی در امور میانجیگران از طریق تکنالوژی روز که در دسترس قرار میگیرند.

امکانات جدید

 • امکانات و تسهیلات جدید برای رشد میانجیگری در افغانستان؛
 • بخش ارایه آموزش و تعلیم؛
 • موجودیت فناوری بخاطر دسترسی به امکانات از راه دور.

راه‌های ارتباطی از طریق سایت انترنتی

 • انتخاب میانجیگر توسط طرفین؛
 • مکانی بخاطر ارایه نظریات توسط مشتریان جهت نظارت از روند میانجیگری؛
 • نشریات وبسایتی، چت‌خانه‌ها (چت روم) میانجیگری، روش های وبسایتی، رویداد های زنده.

بین المللی

 • میانجیگران و قواعد بین المللی؛
 • عقد قرارداد با نخبه‌های ارایه کننده‌گان خدمات حل منازعات بدیل در سراسر جهان به هدف تشریک خدمات، تجارب و برنامه‌ها؛
 • قابلیت دسترسی بین المللی با تکنالوژی پیشرفتهء روز.