تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به هدف تشریک مساعی، ایجاد هماهنگی و تأمین روابط میان اتاق تجارت و صنایع زنان و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، فراهم نمودن زمینه ارایه خدمات حل‌ و فصل اختلافات تجارتی برای زنان متشبث و تجارت پیشه، تقویه و رشد تجارت افغانستان از طریق مدیریت و رسیدگی بموقع به اختلافات تجارتی زنان متشبث و تجارت‌پیشه و افزایش سطح آگاهی اعضای جامعه تجاری و اقتصادی کشور از خدمات و میکانیزم راه‌های بدیل حل منازعات تجارتی به امضا رسید.

محترم توکل خرم رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، بر نقش زنان در راستای پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور اشاره نموده و بر اهمیت روش‌های بدیل حل منازعات تجارتی برای زنان متشبث و تجارت‌پیشه تأکید نموده، افزود: "منازعات ناشی از قراردادهای تجارتی می‌تواند در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با حفظ ارزش‌های چون استقلالیت، بی‌طرفی، تخصص، پاسخ‌دهی، شفافیت و امانت‌داری به زودترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد".

محترمه منیژه وافق رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، بر نقش راه‌های بدیل حل منازعات تجارتی اشاره نموده وعده سپرد: "زنان متشبث و تجارت‌پیشه را جهت استفاده از خدمات مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تشویق می‌نماییم و بر توسعه و گسترش همکاری‌ها میان مرکز حل منازعات تجارتی و اتاق تجارت و صنایع زنان تأکید ورزید".

براساس مواد این تفاهم‌نامه طرفین متعهد اند تا برنامه‌های آموزشی را پیرامون معرفی حل منازعات تجارتی از طریق شیوه‌های بدیل (حکمیت و میانجیگری) و ارائه مشوره‌های حقوقی در زمینه‌ی حل منازعات تجارتی برای اعضای اتاق تجارت و صنایع‌ زنان افغانستان برگزار نمایند.