اشتراک کننده‌گان: محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس عمومی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم نور علم حکیمیار رئیس اجرایی اداره حرکت، محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، مهدی خرد معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و حکم های مرکز

تقدیر از همکاری های اداره حرکت با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با اشتراک محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس عمومی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان, محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان, محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان, محترم نور علم حکیمیار رئیس اجرایی اداره حرکت، حکم های این مرکز، و سایر همکاران از اداره حرکت، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اساتید رشته حقوق پوهنتون‌ها طی یک محفل رسمی برگزار گردید.

در ابتدا، محترم توکل احمدیار از کمک‌های اداره حرکت تقدیر و تشکری نمود. وی افزود که برای رشد سکتور خصوصی در افغانستان نیاز است تا برنامه های منسجم و پایدار عملی گردد. وی در ادامه از فعالیت های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در زمینه حل سریع قضایای تجارتی ستایش نمود.

محترم نور علم حکیمیار ضمن تشکری از اتاق تجارت و سرمایه گذاری و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بیان داشت که اتاق و مرکز شرکای استراتیژیک این اداره بوده است و اداره حرکت با اتاق و مرکز همیشه همکار بوده است. وی تاکید بر اهمیت خدمات مرکز برای جامعه تجاری و حقوقی در افغانستان نمود.

سپس محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کمک های اداره حرکت به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تشکری نمود و بیان داشت، مرکز جایگاه خود را نه فقط در افغانستان بلکه در منطقه حاصل نموده است. وی از تفاهم نامه میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اداره حرکت در راستای صدور تصدیق نامه مبداء نیز یادآور شد و ایجاد چنین سیستم را در زمینه رشد صادرات افغانستان یک گام مهم دانست. این سیستم که قرار است بزودی ایجاد گردد با سیستم وزارت مالیه و پروژه منطقه‌ی نیز وصل گردد.

محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان از همکاری‌های همیشگی اداره حرکت تشکر نمود و این همکاری‌ها را در زمینه رشد حل منازعات تجارتی از طریق شیوه‌های جایگزین حل منازعات مهم دانست. همچنین وی از همکاری های فنی و مالی اداره حرکت از جمله ترجمه قواعد حکمیت مرکز به لسان پشتو، تدویر برنامه در رابطه به حل و فصل منازعات تجارتی از طریق آنلاین، تمویل مالی چاپ مواد تبلیغاتی مرکز ابراز امتنان نموده و در رابطه به سایر همکاری‌های این اداره با مرکز در آینده معلومات ارایه نمود.

در اخیر، محترم واحد افضلی، حکم در مرکز راجع به شیوه های جایگزین حل منازعات مخصوصا حکمیت معلومات ارایه نمود.

در پایان این برنامه، لوح تقدیر که به خاطر همکاری‌های اداره حرکت از سوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تهیه شده بود، توسط محترم توکل ‏احمدیار به آقای نورعلم حکیمیار اهداء گردید.‏ مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان مصمم است تا برای رشد و بهتر ساختن حل و فصل منازعات تجارتی در افغانستان همگام با اداره حرکت اقدامات عملی اتخاذ نماید.

تاریخ‌: 16 جولای 2020 که مصادف است با 26 سرطان 1399
مکان: مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان