تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان به هدف تشریک مساعی، ایجاد هماهنگی و تأمین روابط میان دو طرف بمنظور فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات حل‌وفصل اختلافات تجارتی برای اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان، تقویه و رشد تجارت افغانستان از طریق مدیریت و رسیدگی بموقع به اختلافات و افزایش سطح آگاهی اعضای جامعه تجاری و اقتصادی کشور از خدمات و میکانیزم راه‌های بدیل حل منازعات تجارتی به امضا رسید.
 
محترم توکل خرم رئیس اجرائی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، بر نقش شرکت‌های ساختمانی در راستای پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور اشاره نموده و بر اهمیت روش‌های بدیل حل منازعات تجارتی برای اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی تأکید نموده، افزود: "مرکز حل منازعات افغانستتان بعنوان یگانه مرجع رسیدگی به منازعات تجارتی در کشور در زمینه ارائه خدمات شبه قضایی تلاش می‌نماید تا به اختلافات مربوط به اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی اولویت داده و در زمینه تدوین قراردادهای شرکت‌های متذکره همکاری‌های لازم را داشته‌باشد".
 
محترم دیپلوم انجنیر حمیدالله حبیبی رئیس هیئت عامل اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان، بر نقش راه‌های بدیل حل منازعات تجارتی در افغاسنتان اشاره نموده وعده سپرد: "اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان اعضای خویش را تشویق می‌نماید تا اختلافات تجارتی خویش‌را با استفاده از شیوه‌های شبه‌قضایی در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بصورت تخصصی، مسلکی و بموقع رسیدگی نمایند".
براساس مواد این تفاهم‌نامه طرفین متعهد اند تا برنامه‌های آموزشی را پیرامون معرفی حل منازعات تجارتی از طریق شیوه‌های بدیل (حکمیت و میانجیگری) و ارائه مشوره‌های حقوقی در زمینه‌ی حل منازعات تجارتی برای اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان برگزار نمایند.
 
یکشنبه 8 حمل 1400