پنج‌شنبه 16 ثور 1400، تفاهمنامه همکاری میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و مرکز حکمیت بیجینگ ژیژونگ (شرکت تکنولوژی معلومات بیجینگ ژیژونگ) به منظور اشتراک گذاری منابع در خصوص شیوه‌های بدیل قضایی، حمایت از همدیگر بخاطر ورود در بازارهای حکمیت بین المللی، همکاری باهمی جهت رشد فعالیت‌های حکمیت، و اقدامات مشترک جهت گسترش فضای حکمیت تجاری بین المللی با استفاده از نفوذ یکدیگر.

محترم توکل خرم، رییس اجرائیه مرکز درین برنامه که از طریق آنلاین برگزار شده بود راجع به فعالیت‌های مرکز صحبت نمود و اظهار داشت که "مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در زمینه رشد و نهادینه سازی حکمیت در افغانستان و منطقه تلاش می‌ورزد." وی افزود "مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تلاش دارد تا همکاری‌های منطقه‌ی خود را گسترش دهد تا بتواند با سایر مراکز حکمیت در منطقه ارتباطات خوب و محکم ایجاد نماید. اینک ما خورسندیم تا همکاری های بیشتر خویش را با مرکز حکمیت بیجینگ ژیژونگ ادامه دهیم و در آینده مرکز و بیجینگ ژیژونگ در راستای رشد حکمیت در منطقه و در سطح بین الملل تلاش خواهیم ورزید."

در ادامه محترم ژنگ تیانوی، رییس اجرائیوی مرکز حکمیت بیجینگ ژیژونگ راجع به آن مرکز معلومات مفصل ارایه نمود و بر همکاری دو جانبه تاکید نمود. در اختتام این برنامه، رووسای اجرائیوی هر دو جانب تفاهمنامه همکاری میان دو مرکز را رسما امضا نمودند.

قابل تذکر است که مرکز حکمیت بیجینگ ژیژونگ ارائه دهنده خدمات حکمیت انترنتی اختصاصی و حرفه ای در کشور چین میباشد. هدف آن کمک به موسسات و نهادهای حکمیت برای بهبود خدمات و دستیابی به حکمیت دیجیتال به منظور بهبود کارایی حکمیت است. این مرکز، بیشتر تمرکز روی حکمیت بین المللی دارد تا در پروژه "یک جاده و یک کمرند" نیز نقش حکمیت بیشتر باشد.