منابع تحقیقات حقوقی رایگان: https://www.law.gmu.edu/library/freelegalresearch/

رویه قضایی: https://caselaw.findlaw.com

 رهنمودهای تحقیق: http://libguides.law.gsu.edu/c.php?g=546590&p=3749630

منابع حقوقی: https://lib.law.uw.edu/research/research.html

منابع حقوقی هاروارد: https://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310432&p=2072003